Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

2.1 Syntetická a analytická evidence nákladů

Znalostní báze

Popis - definice

Syntetická evidence je soubor syntetických účtů, na nichž se zachycuje stav a pohyb aktiv, pasiv, nákladů a výnosů za celou účetní jednotku. Dávají přehled o celkovém stavu a změnách jednotlivých druhů hospodářských prostředků a zdrojů jejich financování a o celkovém průběhu hospodářské činnosti podnikatelského subjektu v peněžním vyjádření.

Příkladem syntetického účtu může být pokladna (účet 211 – Pokladna), který vyjadřuje celkový stav pokladny v Kč. Syntetický účet má trojmístné číselné označení, kde první číslice označuje účtovou třídu, druhá číslice účtovou skupinu a poslední číslice pak udává pořadí účtu v příslušné účtové skupině.

Analytická evidence obsahuje podrobnější informace než syntetická evidence a tvoříme ji jen k těm účtům, kde je třeba sledovat údaje v podrobnějším členění. Analytická evidence obsahuje podrobnější informace např. pro rozhodován či kontrolu. Dle potřeb účetní jednotky a požadavků právních předpisů. Musí platit, že součty zůstatků a obratů na analytických účtech se rovnají zůstatku a obratu účtu syntetického. Vazba je jak věcná, tak i formální. Analytické účty je možné vytvářet i v průběhu roku a doplňovat je do účetní osnovy. Seznam všech syntetických a analytických účtů, které účetní jednotka používá, se nazývá účetní rozvrh. Ten si účetní jednotky sestavují pro každé účetní období na podkladě směrné účtové osnovy, tj. seznam účtových tříd a účtových skupin. V průběhu účetního období je možné účetní osnovu doplňovat.

Vytváření analytické evidence:
Některá hlediska pro vytváření analytických účtů jsou stanovena v Českých účetních standardech, jiná si podle svých potřeb vytváří účetní jednotka sama (ve vnitropodnikové směrnici)

a) dle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob a míst uložení
b) dle jednotlivých dlužníků a věřitelů
c) dle měn
d) dle daňových účelů (daňově účinné a neúčinné)
e) dle metod účtování či oceňování
f) krátkodobé a dlouhodobé

Většinou se analytické účty označují třemi čísly za číslem syntetického účtu. Například účet 211 – Pokladna si analyticky rozčleníme na:

  • 211001 – Pokladna v Kč,
  • 211002 – Pokladna v EUR,
  • 211003 – Pokladna v USD.

 

Syntetické a analytické účty mají své vlastní úkoly i vlastní způsob zaznamenávání účetních případů, ale jejich obsahová náplň je v podstatě stejná.

E-learningové nástroje a metodiky

Modelové příklady

Společnost si vede jak syntetickou tak analytickou evidenci nákladů. Zde je konkrétní příklad za vybraný rok.
Některé nákladové účty v rámci výkazu zisku a ztrát mohou zahrnovat více různých nákladových položek. V takovýchto případech je nutné analyzovat jednotlivé zaúčtované položky v rámci daného nákladového účtu a v případě potřeby provést rozdělení těchto položek. Může se jednat např. o materiál. Tento nákladový účet v sobě může zahrnovat jak materiál v podobě přímých nákladů, tak materiál z kategorie nepřímých nákladů. Tabulka zobrazuje souhrnný výkaz v syntetické evidenci za zvolené oddělení.

Výkaz zisku a ztrát

Syntetický účet

Název účtu

Celkem

501

Spotřeba materiálu

7 289 251

502

Spotřeba energie

1 033 270

511

Opravy a udržování

816 757

512

Cestovné

34 165

518

Ostatní služby

1 599 138

521

Mzdové náklady

26 208 091

524

Zákonné sociální pojištění

8 802 496

551

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

1 646 556

 

Celkem náklady

47 429 724

Takovýto souhrnný výkaz je pro další práci s nákladovými položkami zpravidla omezeně využitelný. Doporučuje se proto využít evidenci nákladů v analytické evidenci. Data mohou být v tabulkovém procesoru uspořádána tak, aby bylo umožněno rozklinkávání souhrnných položek a jejich detailnější analýza. Ukázka analytické evidence je v tabulce níže.

 

Ukázka analytické evidence

Syntetický účet

Název účtu

Analytický účet

Název

Celkem

501

Spotřeba materiálu

50101

Spotřeba výrobního materiál

2 240

 

 

50102

Spotřeba pomocného mat.

3 559 491

 

 

50103

Spotřeba dřeva

532 787

 

 

50104

prostředky výrobní techniky

1 297 571

 

 

50106

Potraviny

175 169

 

 

50107

všeobecný mater. a náhrad.díly

1 033 320

 

 

50108

DDHM do 25.000,–

377 288

 

 

50109

Prádlo

279 327

 

 

50110

Knihy

3 632

 

 

50138

výluka DM

28 426

501 Celkem

 

 

 

7 289 251

502

Spotřeba energie

50201

elektrická energie

396 533

 

 

50202

voda a stočné

213 550

 

 

50203

pára a teplo

423 187

502 Celkem

 

 

 

1 033 270

511

Opravy a udržování

51101

stavební údržba

162 410

 

 

51102

servis strojů

649 795

 

 

51130

daňově neuznatelné náklady

4 552

511 Celkem

 

 

 

816 757

512

Cestovné

51201

cestovné tuzemské

34 165

512 Celkem

 

 

 

34 165

518

Ostatní služby

51801

služby spojů

34 656

 

 

51803

Nájemné

453 020

 

 

51808

svoz a likvidace odpadu

271 119

 

 

51810

ostatní služby

827 294

 

 

51811

Internet

12 457

 

 

51830

daňově neuznatelné položky

593

518 Celkem

 

 

 

1 599 138

521

Mzdové náklady

52101

mzdové náklady vč.odměn

25 755 950

 

 

52102

OON

283 562

 

 

52105

náhrada mzdy při nemoci

168 579

521 Celkem

 

 

 

26 208 091

524

Zákonné sociální poj.

52401

sociální pojištění

6 470 325

 

 

52402

zdravotní pojištění

2 332 171

524 Celkem

 

 

 

8 802 496

551

Odpisy dlouh.majetku

55102

odpisy hmotného majetku

1 536 012

 

 

55103

odpisy samost.mov.věcí

110 544

551 Celkem

 

 

 

1 646 556

 

Celkem náklady

 

 

47 429 724

 

Test znalostí

Správně je minimálně 1 z nabízených odpovědí. Pro úspěšné absolvování testu je nutné zodpovědět všechny otázky.