Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.1.4. Nákladové cykly

Znalostní báze

Popis - definice

Nákladový cyklus vznikne v nákladovém modelu, pokud některá aktivita dodává vlastní interní výkon sama sobě (cyklus řádu 1) resp. nejméně dvě aktivity si dodávají interní výkony mezi sebou (cyklus je takového řádu, kolik aktivit je do něj zapojeno). Pro výpočet nákladových cen představuje nákladový cyklus vždy určitý problém: nákladovou cenu výkonu aktivity A, tvořenou mj. i sekundárními náklady oceněné spotřeby určitého výkonu aktivity B, lze stanovit až po ocenění tohoto výkonu aktivity B, k čemuž je ovšem třeba znát nákladovou cenu příslušného výkonu aktivity A. 

Ceny výkonů nemohou být v tomto ani dalších obdobných případech spočítány jedna po druhé, jak by bylo přirozené, ale současně, s využitím soustavy rovnic, v níž budou všechny nákladové ceny v rámci cyklu zastoupeny neznámými xi, přičemž počet neznámých bude odpovídat řádu cyklu. Vzorec, který by byly použit v případě výpočtu nákladové ceny nezacykleného výkonu, umožní při použití jednotlivě pro každou z neznámých sestavit právě tolik lineárních rovnic, kolik je neznámých. Taková soustava rovnic bude mít, až na výjimky, právě jedno řešení (vektor neznámých x1, .. xn), které může být vypočítáno například s použitím inverzní matice. Nákladové cykly se při modelování hodnotových toků vyskytují zcela běžně a výpočet nákladových cen v nákladových cyklech musí být součástí funkcionality jeho softwarové podpory.

E-learningové nástroje a metodiky

Modelové příklady