Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.4 Vytvoření schématu hodnotových toků

Znalostní báze

Popis - definice

Doporučenou výchozí pomůckou pro vytvoření nákladového modelu je schéma nákladových toků. V tomto schématu jsou objekty – aktivity z podnikového procesního schématu propojeny orientovanými vazbami (např. šipkami) od poskytovatele k příjemci v případě, kdy mezi nimi může docházet k předávání interních výkonů. Obdobně jsou v případě předávání zákaznických výkonů použity orientované vazby (šipky), vycházející z příslušných aktivit směrem ke zvolenému symbolu pro objekt obchodní zakázky.

Ve schématu mohou být dále zachyceny další podstatné informace, vždy je však nutné mít na zřeteli celkovou přehlednost – jde ve své podstatě po názornou pomůcku k vytvoření hrubé konstrukce nákladového modelu. Z tohoto důvodu zpravidla nebude účelné znázorňovat samostatně vazby pro jednotlivé druhy a kategorie výkonů – v níže uvedených příkladech jde vždy o jednu společnou vazbu pro všechny předávané druhy a kategorie mezi konkrétními objekty.

E-learningové nástroje a metodiky

Modelové příklady

Schéma s nádržemi a potrubím

Jedna z možných základních forem pro schéma nákladových toků je uvedena níže na obr.1. Jde o aplikaci, využívající analogii se soustavou jednosměrných potrubí, kterými protéká kapalina mezi nádržemi (symbolizujícími podnikové aktivity). Začátek vazby (přítok do potrubí) je vždy na pravé straně jednotlivých nádrží, další tři strany jsou vyhrazeny pro vyústění vazby (ústí pro tok z potrubí ven), šířka potrubí symbolizuje navíc, jako další informaci, předpokládanou velikost nákladového toku (tj. velikost oceněné spotřeby příslušných výkonů). Červené potrubí představují zákaznické výkony, šedé pak „přítok“ primárních nákladů ze společného zdroje (podnikové účetnictví nebo podnikový nákladový rozpočet).

Obr.1 Příklad schématu nákladových toků, používající formu potrubní soustavy

Schéma s nákladovými středisky

Jiný typ schématu nákladových toků je představen na obr. 2. V tomto případě jsou výchozími objekty dokonce jednotlivá nákladová střediska (v předešlém příkladu to byly aktivity), z tohoto důvodu může mít každá vazba více počátků i více konců. Schéma na obrázku 2, zpracované vzorově pro modelový příklad, již reflektuje rozmístěná nákladových středisek na jednotlivé zúčtovací listy (použije se samostatné schéma pro každý zúčtovací list). V této konvenci:

  • vazby začínají jako „přítoky potrubí“, resp. „začátky šipek“ vždy na levé straně barevných čar, resp. v místech, kde čára dosahuje na spodní nebo horní hranu levé části schématu (označeno ||||||||||||||||||||||||),
  • barvy čar a písmena v barevných buňkách označují příslušnou aktivitu,
  • dotažení barevné čáry na pravou hranu schématu symbolizuje přivedení jednoho nebo více druhů a kategorií zákaznických výkonů příslušné aktivity do obchodní zakázky (obdoba červeného výstupního potrubí z obr. 1),
  • dotažení barevného spojení na dolní nebo horní hranu pravé části schématu naznačuje jeho pokračování na stejném listě schématu (v případě dolní hrany, na obr. 2 jde o aktivity „E“ a „C“), resp. na jiném listě schématu (v případě horní hrany, na obr. 2 není využito),
  • vyústění vazby formou interního výkonu pro určité nákladové středisko je znázorněno symbolicky dotažením příslušného „potrubí“ v levé polovině schématu na vodorovnou úroveň, odpovídající příslušnému středisku. Může jít o dotažení shora (z horní hrany levé části, jde-li o vazbu z jiného zúčtovacího listu), resp. zdola (z dolní hrany levé části, jde-li o přiřazení interního výkonu ze stejného listu, tj. o barevnou spojnici ukončenou na spodní hraně pravé části stejného schématu)

 

Příklad: Na obr. 2  písmeno C ve žlutě podbarvených buňkách AE8, resp. AE12 znázorňuje, že některý z interních výkonů aktivity „C“ ze stejného listu (rozhoduje začátek barevné čáry na dolní hraně) vstupuje do střediska NS1 (středisko ředitele společnosti), resp. stejný nebo jiný interní výkon téže aktivity vstupuje také do střediska NS2 (středisko Správa). Naopak chybějící obdobné protnutí v buňce AA8 podobně informuje, že žádný z interních výkonů aktivity X1 z jiného listu (rozhoduje začátek barevné čáry na horní hraně) nevstupuje do střediska NS1 (ale vstupuje do střediska NS2 – viz buňka AA12).

Obr. 2: Příklad schématu nákladových toků, reflektující podniková nákladová střediska
Test znalostí

Souhrnný test znalostí pro kapitoly 7.4.1 – 7.4.5.

Správně je vždy 1 z nabízených odpovědí. Pro úspěšné absolvování testu je nutné zodpovědět všechny otázky.