Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

8.4 Nástroje BNS pro oblast kalkulací

Znalostní báze

Modul Variabilní náklady

Je logické, že se snažíte zkrátit čas nad plány a analýzami variabilních nákladů a věnovat jej jiným aktivitám pro rozvoj podniku. S modulem „Variabilní náklady“ (VN) se vám to konečně podaří. Umí totiž stanovit hodnoty spotřeb a nákladů materiálů (přímých vstupů) pro finální výrobky v naturálním a finančním vyjádření. A to přesně podle vašich potřeb, ale ve velmi krátkém časovém úseku.

Plán za vás sestavuje „robot“ na základě dat uložených v systému v souvislosti s plánem množstvím výroby, norem spotřeby a cen přímých vstupů (např. surovin, obalů, lidské práce apod.).

 

 

Aplikace Reporting a analýzy variabilních nákladů

Variabilní náklady, ať už jde o přímou práci, přímý materiál či třeba energii pro pohon strojů, musíte mít bez nadsázky pod drobnohledem. Tím je v rámci řešení BNS specifická aplikace „Reporting a analýzy variabilních nákladů“. S její pomocí lze analyzovat spotřebu variabilních nákladů a výsledky reportovat tak rychle, aby potřebné reakce byly z hlediska potřeb a aktuálnosti včasné a účelné. Spotřebu variabilních nákladů umožňuje aplikace zkoumat z naturálního i hodnotového hlediska.

 
Aplikace Plánování množství výroby

Pomůže vám sestavit plán vyrobeného množství v situacích, kdy nepotřebujete zohledňovat kapacity, stav zásob a další aspekty, které mohou mít na objem výroby vliv. Aplikace umožňuje jednoduché úpravy množství, např. rozvrh v čase. Můžete ji rovněž využít pro řešení přiřazení výroby na jednotlivé výrobní linky (střediska). Základní podklad získá aplikace převodem z jiného modulu (např. z Prodejní výkonnosti podle plánu prodaného množství). K složitějším postupům pro plán vyrobeného množství jsou určeny panely VY a VK.

 
Aplikace Plánování spotřeby vstupů

Slouží k plánování naturální spotřeby vstupů na kalkulační jednici výkonu pomocí norem spotřeby, které jsou načítány z provozního systému. Spotřebou jsou například materiály, čas na výrobu (lidský, strojní), spotřeba energií (teplo, elektřina, plyn,…). Součástí aplikace může být sestavení souhrnné normy podle rozpadu kusovníku, tedy vlastně „receptury“ přes jednotlivé úrovně struktury výrobku (spotřebovávám něco, co musím vyrobit). Panely umožňují vyhledání chybějících norem (kdy je u výrobku objem výroby, ale nemá normu).

 
Aplikace Plánování jednotkových variabilních nákladů

V aplikaci najdete užitečného „kolegu“, který za vás zastane mnoho práce při plánování jednotkových variabilních nákladů. Zdrojem ocenění je primárně základní systém s možností snadných úprav načtených dat v této aplikaci BNS.
Ocenění se řídí podle vaší potřeby spotřebovávanou jednotkou vstupu nebo je stanoveno přímo na vyrobený kus. Aplikace vám však dovolí i kombinaci obou přístupů podle charakteru nákladů.

 
Aplikace Plánování celkových variabilních nákladů

Máte-li k dispozici předchozí aplikace zaměřené na plánování množství výroby, spotřebu vstupů a jednotkových variabilních nákladů, pak si můžete ušetřit mnoho stresu. Aplikace slouží k naplánování celkových variabilních nákladů, přičemž máte po ruce všechny potřebné údaje pro to, abyste si mohli hrát s možnostmi jejích adekvátního snížení.
Variabilní náklady jsou v aplikaci stanoveny výpočtem v datovém modelu na základě hodnot zadaných v aplikacích VN 00 B 01 až 03: Náklady celkem (Kč) = množství (ks) x náklad na vyrobený kus (Kč/ks).

Modul Kalkulace a příspěvky

Škrtněte ze svého pracovního programu hodiny času strávené nad analýzami prodejních a výrobních nákladů ve vztahu ke kalkulační jednici. Podstatnou část práce za vás obstará BNS, respektive modul „Kalkulace a příspěvky“ (KP) reprezentovaný třemi submoduly: „Prodejní kalkulace“, „Výrobní kalkulace“ a „Karty pracovišť“.

Možnost vyhodnotit celkové výrobní náklady, přiřadit výrobní náklady k prodejům a to vše spojit s alokací nepřímých nákladů a s cenou normohodiny pracoviště v jednom jediném modulu přináší výraznou pomoc při řadě rozhodovacích procesů ve společnosti.

Videoukázka TD-ABC modelování a pokročilé metody kalkulací pomocí BNS
Submodul Výrobní kalkulace

Pro stanovení a analýzu celkových výrobních nákladů na kalkulační jednici je ideální submodul „Výrobní kalkulace“. Zbaví vás nutnosti zdlouhavého zadávání jakýchkoli dat, protože použije ty, které má v rámci BNS již k dispozici. Sloučí tedy data přímých variabilních nákladů z modulu „Variabilní náklady“ (VN) a zároveň umožní alokaci nepřímých režijních nákladů ve výrobě na základě pravidel, která jste si stanovili podle svých potřeb. Podle definovaného kalkulačního vzorce tak vyhodnotíte celkové výrobní náklady.
Hlavní funkcionalitou submodulu je alokace nepřímých nákladů podle rozvrhových základen. Ty jsou připraveny v několika variantách a lze je podle možností měnit. Nepřímé náklady jsou tedy přiřazovány jednotlivým kalkulačním položkám na základě uživatelské definice.

 

Aplikace Reporting a analýzy

Reporting výrobní kalkulace vám usnadní přípravu pravidelných přehledů struktury nákladů na kalkulační jednici ve struktuře definovaného kalkulačního vzorce. Zpravodajství přitom odráží data vývoje v roce po měsících, od vybraného období, podle konkrétních ukazatelů, plnění plánu, struktury kalkulačního vzorce apod.. Vše se odehrává v uživatelsky přívětivých formátech standardní sady panelů Analyser určených zejména k hodnocení procesů podnikového řízení. Kromě pravidelného vykazování výsledku hospodaření umožňují tyto panely poskytovat informace na ad hoc dotaz.

 
Aplikace Přiřazení nákladů položce kalkulačního vzorce

Cílem je přiřadit vstupní náklady (případně výnosy) jednotlivým kalkulačním položkám. Hodnoty, které nemají alokaci ovlivnit, jsou přiřazeny na prvek „nealokovat“ (může jít např. o přímé náklady). Vstupní hodnoty nákladů a výnosů jsou pro skutečnost i plán přenášeny z modulu „Hospodářský výsledek“ (HV). Přiřazení je provedeno na základě specifického panelu, který v rutinním provozu vynucuje spuštění potřebné funkcionality. Ta na základě reálných vstupních dat a připravené struktury panelu provede nastavení pro zvolené období. Součástí jsou mechanismy, jež kontrolují, které vstupní kombinace nejsou přiřazeny (nebo byly přiřazeny více než jednou).

 

Aplikace Rozvrhové základny (výroba)

Přiřazování nepřímých nákladů k produktu může probíhat zcela automaticky, a to na základě pravidel určených rozvrhovou základnou. Systém má připravenou definovanou sadu rozvrhových základen podle zadání – vytvoříte si je na míru podle možností analytické části. V rámci zpracování alokace si pak jen k dané kalkulační položce uložíte potřebnou rozvrhovou základnu a systém si po spuštění přenosů zjistí a uloží data pro dané období a verzi. Aplikace samozřejmě pracuje pouze s ukazateli a prvky dimenzí, které jsou v modulu použity.

 
Aplikace Kalkulace výrobní režie

Aplikace provádí vlastní přiřazení nákladů k produktu na základě vypočtených sazeb ke kalkulační položce a na kalkulační jednici. Výsledek je závislý především na nastavení, které bylo provedeno v rámci aplikací KP 01 B 01_Přiřazení nákladů položce kalkulačního vzorce a KP 01 B 02_Rozvrhové základny (výroba). Alokační proces, či jeho vybranou část, spouští uživatel prostřednictvím výpočetního mechanismu BNS. Součástí funkcionality je kontrolní panel, s jehož pomocí lze přesně sledovat jednotlivé kroky alokace.

 
Aplikace Úplné vlastní náklady

Je naprosto nezbytné mít přehled o celkových výrobních nákladech vyčíslených podle definovaného kalkulačního vzorce. Řešení BNS s tím samozřejmě počítá a poskytuje jednoduchý, rychlý a přívětivý způsob, jak jej zobrazit. K vyčíslení použije přímé variabilní náklady, které získá přenosem z modulu „Variabilní náklady“ (VN). Nepřímé režijní náklady jsou výsledkem alokace aplikací KP 01 B 01 až 03. Funkcionalita je většinou vyřešena v rámci datového modelu.

Submodul Karty pracovišť

Evidenci a plánování jednotlivých režijních nákladových druhů, jež přímo souvisí s daným pracovištěm (odpisy, nářadí, …), za vás obstará submodul „Karty pracovišť“. Výsledkem práce je stanovení nákladové sazby, tj. ceny normohodiny pracoviště. Tato sazba vzniká jako podíl celkových režijních nákladů a disponibilního časového fondu pracoviště. Vzniklou sazbou je zatěžován produkt podle skutečné spotřeby času na daném pracovišti.
Submodul se může skládat z jedné aplikace (Karta stroje) nebo z aplikací dvou (navíc Karta haly).


Aplikace Karta stroje

Slouží k evidenci základních charakteristik strojů a plánování jednotlivých režijních nákladů, jež přímo souvisí s konkrétním strojem nebo skupinou strojů, resp. pracovištěm (odpisy, energie, lidská práce, nářadí, …).
Úkolem aplikace je stanovit celkové ocenění stroje, tj. nákladovou sazbu, čili cenu normohodiny, potažmo pracoviště. Tato sazba vzniká součtem jejích jednotlivých složek. Těmi jsou cena amortizace stroje (podíl pořizovací ceny na disponibilním časovém fondu stroje), cena energií (spotřeba x efektivita x cena), cena lidské práce (tarifní sazba lidské práce x 1/využití), cena vedlejších materiálů, nářadí a oprav (sazba na hod.).

Submodul Prodejní kalkulace

Ke stanovení a analýzám celkových nákladů prodaných produktů na kalkulační jednici slouží submodul „Prodejní kalkulace“. Hodnoty KP a marží určuje na základě realizovaných tržeb podle definovaného kalkulačního vzorce.
Hlavní funkcionalitou je přiřazení výrobních nákladů k prodejům a alokace nepřímých režijních nákladů prodeje a správy podle pravidel, které si uživatel stanoví předem. Nepřímé náklady jsou tedy přiřazovány jednotlivým kalkulačním položkám na základě uživatelské definice podle aktuálních potřeb. Rozvrhové základny jsou připraveny v několika variantách a podle možností je lze měnit.

 

Aplikace Reporting a analýzy

O tvorbu pravidelných hlášení o struktuře nákladů, tržeb a krycích příspěvků na kalkulační jednici se postará aplikace „Reporting a analýzy“. Ke své práci přitom nepotřebuje nic jiného, než standardní sady panelů Analyser, které využíváte k nejrůznějším hodnocením i v rámci mnoha dalších procesů.
Kromě pravidelného vykazování výsledku hospodaření umožňuje aplikace poskytovat informace na ad hoc dotaz.

 
Aplikace Přiřazení nákladů položce kalkulačního vzorce

Aplikace vám poslouží k tomu, aby byl celý proces přiřazování vstupních nákladů (případně i výnosů) k jednotlivým kalkulačním položkám rychlý a přesný. Hodnoty, které nemají alokaci ovlivnit, jsou jednoduše přiřazeny na prvek „nealokovat“ (může jít např. o přímé náklady, tržby). Vstupní hodnoty nákladů a výnosů jsou pro skutečnost i plán ve zvoleném období přenášeny automaticky pomocí specifického panelu z modulu „Hospodářský výsledek“ (HV).
Součástí jsou mechanismy, díky nimž lze kontrolovat, které vstupní kombinace nejsou přiřazeny nebo byly přiřazeny více než jednou.


Aplikace Rozvrhové základny (prodej)

Pravidla pro přiřazení nepřímých nákladů k produktům nebo k zákazníkům určují rozvrhové základny. Jejich sady jsou připraveny v systému v závislosti na možnostech analytické části a podle vašeho zadání. Jediné, na co tedy při alokaci musíte myslet vy, je, že aplikace vždy vychází z ukazatelů a prvků dimenzí, které jsou použity v modulu „Kalkulace a příspěvky“ (KP).
Při alokaci vám aplikace dovolí respektovat přiřazení některých nákladů k zakázce (projektu, partnerovi, …) a soustředit se pouze na prvky, které mají k této volbě vazbu (systém ji musí znát). K dané kalkulační položce si můžete vybrat potřebnou rozvrhovou základnu a systém si po spuštění přenosů zjistí a uloží data pro konkrétní období a verzi.

 

Aplikace Kalkulace prodejní režie

Aplikace se stará o vlastní provedení přiřazení nákladů k produktu na základě vypočtených sazeb ke kalkulační položce a na kalkulační jednici. Výsledek je závislý především na nastavení, které jste uskutečnili v rámci předchozích aplikací KP 03 B 01_Přiřazení nákladů položce kalkulačního vzorce a KP 03 B 02_Rozvrhové základny (prodej).
Uživatel spouští alokační proces či jeho vybranou část výpočetním mechanismem v rámci BNS. Součástí funkcionality je panel, který umožňuje kontrolu jednotlivých kroků alokace.

 
Aplikace Krycí příspěvek

Umožňuje zobrazení krycích příspěvku nebo celkových nákladů na základě definovaného kalkulačního vzorce. Data prodejů jsou přenášena z modulu „Prodejní výkonnost“ (PV). Pro lepší přehlednost mohou být kromě tržeb přenášeny i další ukazatele (slevy, bonusy).
Přímé variabilní náklady a výrobní režie jsou získány přenosem z modulu „Výrobní náklady“ (VN). Ten je prováděn na jednotkové bázi, avšak je nutné stanovit způsob výpočtu hodnoty (poslední výrobní náklad, průměr od počátku roku, …). Nepřímé režijní náklady prodeje a správy jsou výsledkem alokace aplikací KP 03 B 01 až 03.