Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

8.5 Nástroje BNS pro oblast financí

Znalostní báze

Modul Fixní a režijní náklady

Každého manažera potěší, najde-li možnost, jak se zbavit komplikovaných výpočtů fixních nákladů různých subjektů organizační struktury, které vznikají nezávisle na objemu výroby a navíc je zpravidla nelze měnit v tak krátké době, jak by kolikrát bylo třeba. Členění se uskutečňuje v závislosti na manažerském výkazu s detailem rozpadu až na analytický účet.
V modulu „Fixní a režijní náklady“ (FN) zvládnete plánování a analýzy fixních nákladů prostřednictvím středisek organizační struktury v detailu jednotlivých měsíců a analytických účtů. Výsledky jsou poté použity k sestavení manažerského výkazu zisků a ztrát.

 

Aplikace Plánování fixních nákladů

Jistě uvítáte aplikaci, která převezme větší část dřiny při sestavování plánu fixních nákladů pro jednotlivá střediska podniku ve zvoleném časovém horizontu. Tím jsou standardně jednotlivé měsíce roku. Plánování je prováděno v detailu analytických účtů ve finančním vyjádření.
Kromě tvorby ročního plánu, může být aplikace použita ke kontinuálním aktualizacím plánu během roku a k sestavení variantních či rolujících plánů. Aplikace podporuje využití více plánovacích postupů, které jsou zahrnuty v uceleném panelovém konceptu.

 

Aplikace Reporting a analýzy fixních nákladů

Vaše pravidelná hlášení o vynaložených režijních nákladech středisek budou precizní a až překvapivě rychlá. A přitom k jejich přípravě nepotřebujete nic mimořádně zvláštního. Všechny informace budou zprostředkovány ve formátu standardní sady panelů Analyser. Příprava reportů se díky tomu stane uživatelsky nenáročnou prací.
Kromě pravidelného vykazování fixních nákladů však můžete s aplikací Reporting a analýzy fixních nákladů počítat i v případě, že nutně potřebujete odpovědi na ad hoc dotazy.

Modul Hospodářský výsledek

Modul za vás dokáže velmi korektně, konzistentně a jednotně shromáždit data potřebná výsledku hospodaření a ve struktuře manažerského a statutárního výkazu zisku a ztrát jej navíc sestavit. Zpracovává přitom data z dílčích plánů jiných modulů. Těmi jsou například plán prodeje z modulu „Prodejní výkonnost“ (PV), plán variabilních nákladů z modulu „Výrobní náklady“ (VN) či plán fixních nákladů z modulu „Fixní a režijní náklady“ (FN).
Modul zahrnuje plánování a analýzy ostatních nákladů a výnosů ve struktuře manažerského výkazu či středisek organizační struktury v detailu analytického účtu, resp. i jednotlivých měsíců. Takto naplánované náklady a výnosy jsou následně použity pro sestavení manažerského výkazu zisků a ztrát.

 

Aplikace Reporting a analýzy hospodářského výsledku

Za reporting hospodářského výsledku jsou v systému BNS považována pravidelná hlášení o výsledku hospodaření společnosti ve struktuře manažerského a státního výkazu. Zpravodajství je přitom poskytováno v jednoduchém a příjemném formátu standardních sad panelů Analyser.
Kromě pravidelného vykazování výsledku hospodaření umožňují panely aplikace získat odpovědi na ad hoc dotazy.

 

Aplikace Statutární výkaz zisku a ztráty

Aplikace slouží k analýze a podávání výsledku o hospodaření společnosti ve struktuře statutárního výkazu zisku a ztráty podle jeho poslední platné podoby. Smysl využití vychází především z potřeb, které jsou stanoveny externími nebo interními zákazníky. Nespornou výhodou aplikace je, že její implementací automaticky doplníte proces reportingu a analýz v modulu “Hospodářský výsledek” (HV) o statutární výkaz zisku a ztrát ve všech panelech Analyseru.

 

Aplikace Manažerský výkaz výsledku

Aplikace slouží k podávání přehledných zpráv a rovněž i k analýze výsledku hospodaření společnosti. Pro jejich vytvoření využívá strukturu manažerského reportu, který byl definován v závislosti na potřebách společnosti a v detailu potřebném pro její řízení a rozhodování o nákladech, výnosech a výsledku. Díky aplikaci je pak proces reportingu a analýz v modulu hospodářského výsledku vhodně doplněn o strukturu manažerského výkazu ve všech panelech Analyseru.

 

Aplikace Ostatní náklady a výnosy

Aplikace slouží k sestavení plánu ostatních nákladů a výnosů v konkrétním časovém horizontu, tj. standardně v jednotlivých měsících plánovaného roku. Informace jsou poskytovány v detailu analytických účtů ve finančním vyjádření. Kromě tvorby ročního plánu může být aplikace použita ke kontinuálním aktualizacím plánu během roku, nebo k sestavení variantních či rolujících plánů. Aplikace podporuje více plánovacích postupů, které jsou zahrnuty v uceleném panelovém konceptu.

Modul Manažerské finanční pohledy

Modul nahradí hodiny mravenčí lidské práce potřebné k pravidelnému hodnocení finanční situace společnosti. Slouží k plánování a analýze majetku a zdrojů společnosti ve struktuře statutárního výkazu rozvahy podle aktuální podoby, a to s možností rozpadu až na analytický účet.
K vyhodnocení finanční situace společnosti modul používá sady ukazatelů finanční analýzy včetně pyramidového rozkladu vybraných ukazatelů, jako jsou např. ROA či EVA. Umožňuje analýzu a reportování zdrojů a poskytuje informace o užití finančních prostředků společnosti ve statutárním výkazu Cash Flow.


Aplikace Reporting a analýzy MP

Procesem reportingu manažerských finančních pohledů se v systému BNS rozumí poskytování pravidelných finančních výsledků společnosti ve struktuře statutárních výkazů rozvahy, Cash Flow a poměrových ukazatelů. Pro hlášení je využíván přehledný formát standardní sady panelů Analyser.
Kromě pravidelného vykazování finančních výsledků umožňují tyto panely poskytovat informace na základě ad hoc dotazu.


Aplikace Statutární rozvaha

Zajistí plánování, analýzu a také podávání zpráv o majetku a zdrojích společnosti v rámci statutárního výkazu rozvahy tak, jak to určuje platná legislativa. Bývá využívána v souvislosti s potřebami externích nebo interních zákazníků. Proces reportingu a analýz v modulu „Manažerské finanční pohledy“ (MP) je za pomoci této aplikace doplněn o strukturu statutárního výkazu rozvahy. Ta je díky komunikativnosti všech systémem oslovených částí BNS promítnuta do všech panelů Analyseru.


Aplikace Statutární výkaz CF

Slouží k precizní analýze a reportování Cash Flow společnosti ve statutárním výkazu Cash Flow v souladu s mezinárodními standardy a českými právními normami. Lze ji využít pro potřeby externích i interních zákazníků. S výsledky jde přitom velmi jednoduše zacházet. Proces reportingu a analýz v modulu „Manažerské finanční pohledy“ (MP) je totiž s pomocí
„Statutárního výkazu CF“ doplněn o panel Analyseru „Výkaz Cash Flow“.


Aplikace Poměrové ukazatele finanční analýzy

Pomocí sady ukazatelů finanční analýzy dokážete promptně prozkoumat finanční situaci společnosti a ještě podat o zjištěných faktech hlášení. Tato schopnost je užitečná pro potřeby externích i interních zákazníků. V případě, že je ve společnosti plánován výkaz zisku a ztrát a rozvaha, umožňuje aplikace porovnat plánované a skutečné hodnoty finančních ukazatelů.
Aplikace „Poměrové ukazatele finanční analýzy“ doplňuje proces reportingu a analýz v modulu „Manažerské finanční pohledy“ (MP) o strukturu finančních ukazatelů napříč všemi standardními panely Analyseru.

 

Modul Investice a majetek

Sestavení investičního plánu, výhledů čerpání z investičního rozpočtu pro příští měsíce či pravidelný měsíční reporting z oblasti investičních procesů. To vše budete mít neustále přehledně přímo před sebou. Velmi podrobně můžete sledovat celý životní cyklus konkrétních investic v detailu jednotlivých plánovacích a analytických kroků. Díky přehlednému zobrazení víte včas i o všech závazcích, které z investic plynou, a dokážete snadno sledovat termíny jednotlivých plateb.

Modul IN tvoří několik specifických submodulů. Každý pokrývá samostatný investiční proces. V případě realizace více projektů lze mezi sebou submoduly provázat tak, aby nedocházelo k nutnosti opětovného zadání již jednou naplánované hodnoty.

Submodul Plánování investic

Žádné tužky a bloky nebo množství tabulek v Excelu. Submodul „Plánování investic“ poskytuje komfort  automati-zovaného detailního plánování a analýzy investičních programů podle údajů daných rozpočtem a termíny. Vzhledem k schopnosti BNS předvídat, lze v submodulu vytvářet výhledy čerpání v následujících měsících. Dále se predikují související OPEX náklady, které lze použít jako podklad finančního plánu včetně výpočtu odpisů z nového majetku.

 

Aplikace Plán pořízení

Investice se obejdou bez stresů z termínů z toho, jak to nakonec všechno skutečně vyjde. Plán pořízení zajistí kompletní proces investičního plánu. Zvládne vše – od sběru požadavků a výběru projektů až k realizaci. Sleduje i pořízení v průběhu roku v souvislosti s aktualizacemi plánu.
S pomocí aplikace lze snadno každý měsíc bez větších časových nároků hodnotit plnění investičního plánu ve srovnání s referenčním plánem či posledním z předcházejích výhledů. Stejně tak je aplikace schopna zajistit pro vás pravidelná hlášení o stavu skutečného pořízení investic.

 
Aplikace Doprovodné náklady

Provázejí uvedení investičního projektu dodatečné náklady a výnosy – například v souvislosti s potřebou přijmout zaměstnance, kteří budou obsluhovat novou výrobní linku? Aplikace „Doprovodné náklady“ tyto náklady a výnosy doplní do investičního plánu. Odtud jsou pak přeneseny do hospodářského výsledku a doplní současný plán. S pomocí „Doprovodných nákladů“ lze provádět pravidelná měsíční vyhodnocení skutečně vynaložených provozních nákladů a výnosů na investičním projektu oproti původnímu plánu nebo poslednímu výhledu.

 

Aplikace Výpočet odpisů

Aplikace doplňuje plán odpisů o majetek, který byl na základě „Plánu pořízení“ a uvedení do provozu zařazen v průběhu plánovaného roku. Výpočet je možné provést při ročním plánování, ale i v průběhu roku v souvislosti s aktualizacemi. Aplikaci tvoří specifický panel, který dovoluje výpočet odpisů podle verze, období a typu či na základě plánu pořízení, data zařazení a doby odepisování. Záleží jen na uživateli, které varianty zvolí.

 

Aplikace Monitoring projektů

Odhalit včas riziko překročení rozpočtu investičního projektu a rozpoznat tak vznikající problém je hlavním cílem chytrého „Monitoringu projektů“. A co víc – aplikace potřebuje znát pouze to, co od ní chcete. Na základě rozpracovanosti investiční akce a porovnání vynaložených a plánovaných nákladů dokáže aplikace stanovit předpokládaný rozpočet pro její dokončení. A jde ještě dál. Díky informacím, které při porovnávání získá, a všem finančním znalostem vám prozradí i případnou odchylku od původně schváleného rozpočtu.

 

Aplikace Hodnocení investic

Umožňuje analyzovat a hodnotit plánovanou návratnost předkládaných investičních projektů prostřednictvím výpočtu čisté současné hodnoty (NPV). Při samotné realizaci investičního projektu můžete s pomocí aplikace ověřovat platnost návratnosti předložených investic podle aktualizovaného výhledu investičních výdajů a případných dalších změn v parametrech projektu.
Po ukončení investice nebo dosažení plánované životnosti, je možné provést závěrečné vyhodnocení skutečného přínosu investice ve srovnání s původním předpokladem.

Submodul Řízení investic

O detailní plánování a analýzu procesu pořizování investic se postará submodel „Řízení investic“. A to až v detailu dílčích kroků ve formě objednávek či ekvivalentu. Projektoví manažeři tak získají přesný přehled o vynaložených prostředcích v investičních projektech. Navíc je mohou díky submodulu v pravidelných intervalech doplňovat o poslední výhled plánovaných kroků realizace ve finančním vyjádření.

Kromě samotného pořízení investičního projektu mohou být analyzovány a plánovány další související výdaje, díky čemuž může projektový manažer poskytovat důležité údaje pro řízení Cash Flow za investiční činnosti.

 

Aplikace Detailní plán pořízení

Aplikace zajišťuje samotnou funkcionalitu submodulu. Díky ní je možné detailní plánování pořizování investic s následnou, stejně propracovanou, analýzou celého procesu. Všechny ostatní aplikace v submodulu pak přinášejí rozšíření „Detailního plánu pořízení“.

Veškeré procesy jsou zkoumány a plánovány až do detailu dílčích kroků pořízení ve formě objednávek či ekvivalentu. Projektový manažer má tak stále před sebou všechny informace o již vynaložených prostředcích. Navíc je může doplňovat o poslední výhledy v souvislosti s dalšími plánovanými kroky realizace ve finančním vyjádření.

 

Aplikace Platby

Proces investičního plánu může být doplněn o plán plateb za pořízení investic. Pro jeho tvorbu lze využít předdefinované doby splatnosti dodavatele či objednávky anebo údaje může zadat přímo projektový manažer.
Plán plateb využijete pro řízení Cash Flow a zajištění pravidelného měsíčního vyhodnocení skutečně provedených plateb ve srovnání s plánem. S pomocí aplikace můžete pracovat i s porovnáváním zbývajících, dosud neuhrazených, závazků v souvislosti s pořízením investice.

 
Aplikace Aktivace

„Aktivace“ je velmi užitečnou aplikací. Slouží k sestavení úplného či částečného plánu zařazení investice do majetku. Tento plán může sloužit pro výpočet plánovaných odpisů nově pořizovaného majetku. Navíc aplikace dokáže zařadit plán zařazení investice do investičního plánu. Aplikace umožňuje provádět i nutnou kontrolu, která ve formě pravidelných
měsíčních přehledů vyhodnotí skutečné zařazení investice do majetku ve srovnání s plánem.

 

Aplikace Výpočet odpisů

Plán odpisů může být doplněn o majetek, který byl zařazen do plánovaného roku v jeho průběhu na základě plánu pořízení a uvedení do provozu. Výpočet je možné provést jak v rámci ročního plánování, tak při aktualizacích během roku. Aplikaci tvoří specifický panel, s jehož pomocí je proveden výpočet odpisů podle způsobu, který odpovědný pracovník zvolí – tedy podle verze, období a typu, v souvislosti s plánem pořízení, datem zařazení a dobou odepisování.

Modul Pohledávky a závazky

Už si nemusíte dělat starosti s aktuálním stavem pohledávek a závazků vůči obchodním partnerům. Modul vám je rozdělí podle kategorií do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti (v intervalech doby prodlení). Potřebuje k tomu jen informace z vystavených a přijatých faktur. Odpovědným pracovníkům přináší efektivní způsob, jak získat přesný přehled o tom, které pohledávky a závazky jsou blízko splatnosti nebo naopak jsou již mimo běžný rámec obchodního vztahu. Protože modul dovoluje i ruční zadávání, umožňuje komplexní plánování očekávaných příjmů a výdajů v krátkodobém horizontu.
Jádro modulu tvoří základní aplikace „Řízení pohledávek a závazků“. To je možné dále rozšiřovat pomocí dalších aplikací, jako jsou „Krátkodobé Cash Flow“, „Platební morálka a úhrady“.

S modulem Pohledávky a závazky získáte:

 • Jednoduché a intuitivní plánování operativního cash flow v BNS.
 • Plánování s libovolnou úrovní detailu: na dny, týdny, měsíce.
 • Přehled o platební morálce zákazníků ovlivněné např. situací na trhu.
 • Bezpečné převádění otevřených pohledávek a závazků do plánu.
 • Systém pro modelaci různých krizových scénářů pro vývoj cash flow.
 • Možnost ručních korekcí a platebních kalendářů pro konkrétního zákazníka.
 • Sestavení operativního cash flow na vyžádání nebo v pravidelných intervalech.​
 
Aplikace Řízení pohledávek a závazků

„Řízení pohledávek a závazků“ je základní aplikací modulu. Rozděluje pohledávky a závazky do kategorií podle toho, zda jsou ještě ve splatnosti nebo již po lhůtách splatnosti. Druhou kategorii pak člení podle intervalů doby prodlení. Určení kategorií je prováděno v závislosti na vystavených a přijatých fakturách evidovaných v základním systému.
S aplikací můžete analyzovat stav pohledávek a závazků na konci měsíce i pro již uplynulé období. Pro aktuální měsíc je pak využíván stav z poslední aktualizace. Standardním nastavením je stav ke konci předchozího dne.

 
Aplikace Platební morálka a úhrady

Chcete mít přehled o platební morálce svých zákazníků? Pak bude pro vás aplikace „Platební morálka a úhrady“ pomocnicí k nezaplacení. Dovoluje totiž analyzovat úhrady pohledávek každého jednotlivého zákazníka a na základě provedených úhrad pak systémem váženého průměru spočítat jejich platební morálku. Aplikaci lze použít k upřesnění predikce očekávaného příjmu z fakturace v závislosti na platebních zvyklostech zákazníka a vyhodnocování zákazníků. Obdobně je možné analyzovat provedené platby a spočítat vlastní platební morálku vůči jednotlivým dodavatelům.

 

Aplikace Řízení krátkodobých příjmů a výdajů

Poskytuje vám možnost podívat se v horizontu následujících několika týdnů na příjmy a výdaje společnosti. Tím získáte potřebné podklady pro řízení peněžních toků v jednotlivých měnách. Krátkodobý výhled příjmů a výdajů vzniká na základě aktuálně otevřené fakturace v závislosti na době splatnosti. Dále pak také z přehledu skutečných příjmů a výdajů za fakturaci a dalších pravidelných příjmů a výdajů. Mezi ně patří například platby mezd, investiční výdaje, DPH a ostatní, které je možné načíst z platebních kalendářů
nebo zadat jako vstupní hodnotu výhledu.

Videoukázka - modul Pohledávky a závazky

Modul Cash flow

Informace o schopnosti podniku generovat zisk získejte pokaždé, když je potřebujete. Modul vám pomůže sestavit výkaz Cash Flow v detailu jednotlivých položek z dílčích plánů ostatních modulů. Jsou to například plán prodeje „Prodejní výkonnosti“ (PV), plán nákupu z „Nákupu“ (NA) či plán výsledku hospodaření z modulu “Hospodářský výsledek” (HV).
Cash Flow může být sestavováno přímou nebo nepřímou metodou. Zvolená metoda se odráží v plánovacím postupu a možných dílčích plánech, které tak lze využít v informační náplni samotného výkazu.

Nástroje BNS pro dlouhodobé cash flow zcela změní váš dosavadní způsob plánování financí. V situacích, kdy dochází k velkým výkyvům na trhu, je zapotřebí pružně reagovat a sestavovat si i v průběhu roku operativní forecasty. Většina firem stále využívá poměrně neefektivní excelovou formu. Sestavení plánu je tak výrazně zdlouhavé a manuálním sbíráním dat z více zdrojů dochází ke značné chybovosti.

Oproti tomu nové nástroje BNS pro plánování rozvahy a cash flow v měsíční či čtvrtletní periodě vám umožní pružně reagovat na změny z okolního prostředí. Tyto změny mohou ovlivnit plánovaný vývoj aktiv i pasiv a aktualizovaný plán vám dá odpovědi na důležité otázky.

S BNS si snadno odpovíte na otázky typu:

 • Máme jasný a přesný přehled o našem dlouhodobém cash flow?
 • Máme dostatek zdrojů na plánované investice?
 • Máme optimální zásoby vzhledem k nárůstu / poklesu tržeb?
 • Jak se bude vyvíjet stav obchodních pohledávek při změně tržeb?
 • Máme dostatečné zdroje financování, zejména bankovních úvěrů?
 • Budeme schopni plnit bankovní kovenanty při vyšším zadlužení?
 • Jak se při změně nákladů změní závazky obchodní, za zaměstnance, daňové a další?
 • Je naše cash flow v pořádku a nečeká nás nemilé překvapení?

 

Variabilita a rychlost
Pomocí BNS lze v modulu financí využít údajů z výsledovky a sestavit tak rozvahu a cash flow. Například pro výpočet obchodních pohledávek a závazků ve vazbě na tržby a náklady, investice, úvěry atd.

Při využití dalších modulů lze v BNS sestavit plán od prodeje až po cash flow s daleko vyšší přidanou hodnotou. Rychle zde dokážete přenést informace při změně situace na trhu přes modul prodeje, variabilní náklady, zásoby, investice až po cash flow. Hodnoty mezi jednotlivými moduly se přenášejí automaticky, takže zůstane zachována kontinuita dat na rozdíl od Excelu. Takto sestavený plán můžete dále modelovat a management tak má k dispozici velice silný nástroj pro operativní řízení.

Přidanou hodnotou je i vizualizace výsledného plánu cash flow, kde na jednom moderním dashboardu uvidíte všechny potřebné informace. Můžete porovnávat varianty plánu, vidíte vývoj klíčových aktiv a pasiv v čase, plnění bankovních kovenantů, atd.

Videoukázka - modul Dlohodobé CASH FLOW
Aplikace Reporting a analýzy Cash Flow

Za reporting Cash Flow je v systému BNS považováno poskytování pravidelných hlášení o příjmech a výdajích nebo zdrojích a užití v závislosti na použité metodě sestavení výkazu společnosti po jednotlivých položkách výkazu. Proces zpravodajství přitom nepotřebuje nic víc než formát standardních sad panelů Analyser. Kromě pravidelného vykazování výsledku hospodaření umožňují panely aplikace získat odpovědi na ad hoc dotazy.

Aplikace Plánování Cash Flow přímou metodou

Díky aplikaci zvládnete velmi jednoduše zhotovit plán Cash Flow v příjmově výdajovém pohledu za společnost a ve zvoleném časovém horizontu – standardně pro jednotlivé měsíce roku. Pro stanovení položek příjmů a výdajů lze využít hodnot z existujících dílčích plánů s dopadem do příjmů nebo výdajů, jako např. transformace plánu tržeb do plánu příjmů, doplněné o plán položek přímo v modulu Cash Flow.
Kromě tvorby ročního plánu, může být aplikace použita ke kontinuálním aktualizacím plánu během roku a k sestavení variantních či rolujících plánů. Aplikace podporuje využití více plánovacích postupů, které jsou zahrnuty v uceleném panelovém konceptu.

Aplikace Plánování Cash Flow nepřímou metodou

S pomocí aplikace můžete rychle sestavit plán Cash Flow nepřímou metodou za společnost a zvolený časový horizont – standardně pro jednotlivé měsíce roku. Pro stanovení položek Cash Flow můžete využít hodnot z existujících dílčích plánů s dopadem do rozvahy, jako jsou např. transformace plánu tržeb do plánu pohledávek, doplněné o plán položek přímo v modulu „Cash Flow“ (CF). Kromě tvorby ročního plánu lze aplikaci výborně využít i ke kontinuálním aktualizacím plánu během roku a k sestavení variantních či rolujících plánů. Podporuje totiž využití více plánovacích postupů, které jsou zahrnuty v uceleném panelovém konceptu.