Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

8.6 Nástroje BNS pro oblast zdrojů

Znalostní báze

Modul Nákup

S kontrolou a plánováním nákupu už nemusíte mít starosti. Vše za vás obstará modul, který je speciálně vytvořen k sestavení ročního plánu a analýzám nákupu materiálu, zboží, energií a dalších položek. Informace je vám schopen podat zcela podle libosti v měně, v jednotlivých měsících, po dodavatelích a případně i po nákupčích. To vše ve finančním i naturálním vyjádření.
Umožňuje analyzovat časové řady nákladu nákupu, nakupovaného množství a nákupních cen v řadě dvanácti po sobě jdoucích měsíců s možností grafického zobrazení. Lze se přitom zaměřit na vybrané položky nebo určité skupiny položek nákupu či dodavatelů. V modulu je možné plánovat i náklady nákupu, a to v návaznosti na moduly „Variabilní náklady“ (VN) či „Výroba“ (VY). Hotový plán lze převádět do modulu „Hospodářský výsledek“ (HV) nebo „Cash Flow“ (CF).

Aplikace Reporting a analýzy – nákup

Mít po ruce informace o tom, co, kdy, kde, za kolik a v jakém množství se nakoupilo, nestačí. Podstatné je rovněž moci sledovat vývoj cen a obecně prospěšnost nákupů pro společnost. Ve všem se může stát velmi výkonným kolegou aplikace „Reporting a analýzy – nákup“. Aplikace slouží k hodnocení skupin, jednotlivých nakupovaných položek a dodavatelů podle skutečných nákladů nákupu, nakoupených objemů či nákupních cen. Zároveň můžete jejím prostřednictvím analyzovat vývoj nákupních cen.

Aplikace Analýzy přes další pohledy – nákup

Nestačí vám současné možnosti analyzování nákupních dat? Není žádný problém je rozšířit o další dimenze. Díky aplikaci „Analýzy přes další pohledy – nákup“ získáte navíc pohledy soustředěné na měrnou jednotku, nákupní paritu, typ dopravy, sklad, zemi původu materiálu či zákazníka. Při rozšíření datového modelu je třeba nové dimenze přidat do záhlaví všech panelů. Pokud využíváte modul i pro plánování, musíte si zvolit, jestli v něm zahrnete i nově přidané dimenze nebo nikoli.

Aplikace Převod MJ na 1 společnou MJ – nákup

Při nákupech v různých měrných jednotkách (MJ) se vám určitě hodí pomocník, který dokáže díky přepočtovému koeficientu analyzovat objem ve stejné MJ. Implementaci aplikace představuje přidání dimenze „Měrná jednotka“ (výčet použitých MJ) a dimenze „Přepočet MJ“. Ta má dva prvky: „původní MJ“ a „společná MJ“, např. metry krychlové, kusy, hektolitry apod. do datového modelu.
Při rozšíření datového modelu je třeba nové dimenze přidat do záhlaví všech panelů. Pokud chcete modul používat i pro plánování, zvolte si, zda v něm zahrnete i nově přidané dimenze nebo nikoli.

Aplikace Analýza vzájemného obchodu – nákup

Jestliže máte partnery, kteří jsou vašimi zákazníky i dodavateli, potřebujete bedlivě sledovat každou podrobnost vzájemných obchodů. „Analýza vzájemného obchodu – nákup“ vám může vše významně usnadnit a ušetřit pracovní čas odpovědných pracovníků. Aplikace je vhodná zejména v situacích, kdy objemy vzájemných obchodů dosahují významné výše a jejich sledování by zabralo nadměrně mnoho času, nebo když potřebujete neustále sledovat rozdíly nákupních a prodejních cen.

Aplikace Analýza odchylky nákupní a standardní ceny – nákup

Slouží k šikovnému a rychlému porovnávání nákupních cen se standardními, které jsou stanovené pro jednotlivé položky na rok v základním systému. V rámci realizace je nutné specifikovat zdroj dat pro standardní ceny nákupu a vyjasnit, jestli součástí nákupních, a potažmo standardních, cen jsou i náklady pořízení (energie, doprava apod.) nebo ne.
NA 00 A 06 Aplikace Analýza plnění objednávek – nákup Objednáno versus dodáno – pro aplikaci „Analýza plnění objednávek – nákup“ nic složitého. Můžete s ní analyzovat objednávky z hlediska nákladů a množství a stejně tak i z hlediska realizace, tj. dodávky nakoupeného zboží nebo materiálu.
Analýza závisí na přidání ukazatelů: počet objednávek (ks), objednaná částka (tis. Kč), nesplněné objednávky (tis. Kč), očekávané objednávky (tis. Kč). Hodnoty objednávek jsou zobrazovány zpravidla ve verzi prognóza. Očekávané a nesplněné objednávky nákupu jsou načítány z dat objednávek.

Aplikace Plánování nákupu

S pomocí této aplikace budete tvořit plány nákladů nákupu, které pak BNS automaticky dále přenese do modulu „Hospodářský výsledek“ (HV). Pro spotřebovaný materiál, energie a další položky můžete plánovat množství a ceny a jejich vynásobením pak získat náklady. Potřebná data lze získat z modulu „Variabilní náklady“ (VN). Plánovat však také lze pomocí převodu plánu, tj. vyjdete z dat skutečnosti. Pro ostatní položky, tedy ty, které nejsou spotřebovávány ve výrobě, jsou náklady nákupu plánovány rovnou samostatným ukazatelem „Náklady nákupu – vstup“.

Modul Zásoby

Umožní vám pohodlné hodnocení skupin jednotlivých nakupovaných nebo vyráběných položek, polotovarů a finálních výrobků. Informace můžete získat v závislosti na ukazatelích stavu a jeho změn, době obratu zásob po jednotlivých skladech i skladech celkem. Analýzy zásob lze provádět ve finančním i množstevním vyjádření.

Modul vám rovněž umožní analyzovat časové řady stavu, změny a obrátky zásob v řadě dvanácti po sobě jdoucích měsíců. Zkoumání přitom můžete podle libosti zúžit na vybrané položky nebo skupiny zásob. Sledovat lze však „pouze“ skutečný stav, tj. v modulu nelze plánovat. Proto je užitečný pro společnosti, ve kterých jsou z pohledu řízení nákladů významné velké objemy zásob.

 

Aplikace Reporting a analýzy – zásoby

S železnou jistotou budete vědět, jak si stojíte v oblasti nakupovaných a vyrobených položek. V závislosti na svých potřebách můžete aplikaci využít k hodnocení jednotlivých nakupovaných či vyrobených položek podle skutečných stavů a vývoje zásob. „Reporting a analýzy – zásoby“ je velmi užitečný pomocník, s nímž můžete sledovat časové řady a změny stavu. Stačí chvilka a zjistíte také například, jaké jsou doby obratu zásob pro jednotlivé sklady a sklady celkem.

 

Aplikace Týdenní report zásob

Schopnost sledovat operativně pohyby a stavy nakupovaných nebo vyrobených položek, či dokonce celé skupin zásob, nemusí vyžadovat žádné velké nároky na čas jednotlivých pracovníků. Aplikace „Týdenní report zásob“ je v tomto směru velmi flexibilní a rychlá. Časovou dimenzí v aplikaci je den, avšak data podléhají aktualizaci jen jednou týdně. Den, v němž bude aktualizace probíhat, je určený podle vás (např. pondělí). U této aplikace není možné – ani žádoucí – zpětně aktualizovat data.

Modul Hodnocení dodavatelů

Získáte perfektního hlídače spolehlivosti vašich dodavatelů. Prostřednictvím modulu mohou totiž odpovědní pracovníci sledovat, jak dodavatelé dodržují termíny dodávek. Jde tedy o účinnou podporu pro rozhodování o podmínkách dalších objednávek od konkrétních obchodních partnerů.
Hodnocení plnění termínů se odvíjí od odchylek skutečného plnění dodávky oproti tomu, které bylo v uzavřených objednávkách požadováno. Modul není určen k plánování.

 

Aplikace Reporting a analýzy – dodavatelé

Umožní vám zjistit, jaká je morálka vašich dodavatelů. Aplikace slouží pro hodnocení skupin a jednotlivých dodavatelů podle toho, jak dodržují stanovené termíny. Stane se pro vás efektivní podporou při rozhodování o stanovení podmínek dalších objednávek. Hodnocení plnění termínů je založeno na informacích o odchylkách ve výsledcích skutečného plnění dodávek ve srovnání s těmi, které byly v uzavřených objednávkách požadovány.

 

Aplikace Analýzy přes další pohledy – dodavatelé

Své dodavatele můžete zkoumat opravdu podrobně. Rozšířením datového modelu DO o další dimenze zlepšíte možnosti analýzy, které vám poskytla aplikace „Reporting a analýzy – dodavatelé“. K dimenzím, které navíc získáte, patří měrná jednotka, nákupní parita, typ dopravy, sklad, země původu materiálu, zákazník a další. Rozšíření datového modelu má dopad na používané panely – nové dimenze proto musíte přidat do jejich záhlaví.

Videoukázka - Strategický nákup, Hodnocení dodavatelů a Zásoby v BNS

Modul Výroba a kapacity

Naplánovat dobře výrobu a vhodně ji rozdělit z hlediska kapacit může trvat mnohem méně času než kdykoli dříve. Slouží k tomu totiž modul „Výroba a kapacity“ (VK). S jeho pomocí vytvoříte plán výroby produktů (výkonů) v obdobích (měsících) v rámci celofiremního ročního, resp. víceletého plánu, na agregacích výrobních kapacit (provozech, střediscích, případně strojích, skupinách strojů a zařízení). Ve stejném modulu zároveň můžete plnění plánu výroby i analyzovat.

Podle použitých aplikací může být v modulu analyzováno využití výrobních kapacit (proti disponibilní kapacitě) a rozpracovanost zakázek. Lze zde však také vyhodnocovat plnění termínů zakázek a úzká místa agregace nebo detailu výrobních kapacit v závislosti na charakteru výroby, resp. výkonů, a v závislosti na kvalitě a detailu evidence výroby v provozním systému firmy.

Aplikace Reporting a analýzy výroby

O výsledcích výroby jistě musíte vytvářet pravidelná hlášení. V systému BNS vám s tím pomůže speciální aplikace „Reporting a analýzy výroby“. K dispozici budete mít ve formátu standardní sady panelů Analyser např. vývoj v roce po měsících, od vybraného období, analýzu podle ukazatelů, plnění plánu, indexy období, meziroční indexy. Kromě pravidelného výrobního vykazování můžete získat i informace na ad hoc dotaz.
Standardními sledovanými ukazateli je plánované a skutečné množství výroby (kusy, kg, …), spotřebovaná a disponibilní výrobní kapacita (hod.). Znázorňuje rovněž procento využití výrobní kapacity za období ve vazbě na různé úrovně agregace výrobní kapacity (úsek, provoz, středisko, skupina strojů, pracoviště).

 

Aplikace Využití výrobních kapacit

Umožňuje analýzu vytížení výrobní kapacity objemem výroby. Vytížení může být určováno pro agregované skupiny produktů (řady, sortimenty), ale také ve vazbě na sloučené skupiny zákazníků, zakázek a na účelný detail (produkt, výrobní příkaz). Řídí se přitom charakterem výroby, kvalitou a detailem evidence spotřeby výrobní kapacity produktem, případně zákazníkem (zakázkou).
Vytížení (%) je dáno poměrem spotřebovávaného a disponibilního času výrobní kapacity, případně může být měřeno jinou hodnotou určující kapacitu a její spotřebu (kusy, kg, apod.). Standardní analytický panel zahrnuje srovnání spotřebované a disponibilní kapacity (skutečné či plánované hodnoty) a výpočet absolutní odchylky a procentuálního vytížení zvolenou agregací produktů ve vybraném období.

 

Aplikace Plnění termínů zakázek

Barevná signalizace toho, jak jsou dodržovány smluvní termíny otevřených zakázek, je bezesporu zjednodušením běžného pracovního života. Aplikace vytváří oznámení aktuálního stavu na základě porovnání smluvních termínů pro části zakázky (etapy, výrobní příkazy) s aktualizovanými plánovanými termíny. Barevná signalizace je založena na nastavených limitech podle počtu dnů skluzu. V rámci standardního analytického panelu jsou vedle toho zobrazovány i uváděny požadované a plánované termíny plnění zakázky nebo její části. Signalizace plnění termínů je vázaná na konkrétní vybranou výrobní kapacitu.

 

Aplikace Rozpracovanost zakázek

Ptáte se, zda je skutečně stanovená lhůta pro dokončení zakázky reálná? Odpověď získáte během chvilky s pomocí aplikace “Rozpracovanost zakázek”. Zjistí pro vás procentuální podíl skutečné spotřeby „variabilních“ nákladů na plánované spotřebě pro danou výrobní kapacitu (pro skupinu pracovišť). Tak budete moci zhodnotit, zda je lhůta dokončení zvládnutelná.
Schopnost dodržet lhůty lze posuzovat pro jednotlivé části zakázky (etapy, výrobní příkazy) podle celkových variabilních nákladů nebo jejich složek – např. materiálu, mezd, kooperací a v závislosti na kvalitě a detailu evidence v provozním systému. Termíny mohou být také vyhodnocovány ve vazbě na produkty a výrobní kapacity, které se týkají dané zakázky nebo její termínované části.

 

Aplikace Úzká místa

Včas přijdete na úzká místa výrobních kapacit, ať už jde o úseky, provozy, střediska, pracoviště, stroje či jejich skupiny). Aplikace riziko odhalí porovnáním denní/týdenní/měsíční disponibilní kapacity skupiny pracovišť a plánované spotřebovávané kapacity na výrobních příkazech. Barevně a velmi přehledně signalizuje, které zakázky a jejich výrobní příkazy jsou k danému dni/týdnu/měsíci otevřené a zda bude reálné je v dané skupině pracovišť uzavřít v plánovaném termínu. Disponibilní kapacitu přitom lze v modulu simulovat – tj. upravovat ji po složkách, jako jsou třeba dovolené, přesčasy apod. Tak je možné si řešení úzkých míst vyzkoušet.

 

Aplikace Plánování množství výroby

Už žádné dlouhé počítání. Plán výroby v rámci celofiremního ročního plánu vám v naturálním vyjádření (kusy, kg, …) pomůže vyrobit šikovná aplikace BNS „Plánování množství výroby“. Dokáže to pro období (měsíce, čtvrtletí, rok celkem), danou výrobní kapacitu (úsek, provoz, středisko případně i pro detaily skupiny strojů, pracovišť, strojů nebo
zařízení) pro konkrétní produkty. Plán vyrobeného množství odvodí od plánu prodeje – z modulu „Prodejní výkonnost“ (PV) nebo z minulosti. Dále je pak upravuje (o procento, o či na hodnotu) s možností přerozdělení na jednotlivé kapacity a období podle stanoveného algoritmu (např. posuny v období podle délky výrobního cyklu) nebo ručně (standardní panel rozvrh uvnitř období).

 

Aplikace Plánování výrobních kapacit

Umožňuje nastavení disponibilní kapacity pro množství výroby naplánované v rámci celofiremního ročního plánu, resp. kapacity použité pro realizovanou výrobu. Plán je sestavován pro období – tedy měsíce, čtvrtletí, rok. Vyjádřen je standardně v hodinách (časová kapacita výrobního zařízení) a pro danou výrobní kapacitu (úsek, provoz, středisko, skupinu strojů, pracoviště, stroj nebo zařízení). Do disponibilní kapacity mohou vstupovat hodnoty počtu směn, pracovníků a obsluhy, prostoje, dovolené apod. Tyto hodnoty jsou nastavovány pomocí standardních plánovacích kroků převodu minulosti a hromadných úprav (o procento, o či na hodnotu).

Modul Lidské zdroje a mzdy

Velmi lehce si uděláte představu o potřebném množství lidských zdrojů a jejich mzdových nákladů. Modul poskytuje nástroje pro tvorbu plánu pracovníků na základě jejich zařazení v podniku – podle subjektu, typu pracovního poměru či kategorie zaměstnance. Modul „Lidské zdroje a mzdy“ vám však umožní plánovat i podle počtu hodin a sazeb jednotlivých mzdových složek. Spojením těchto plánů lze v modulu vytvořit ucelený plán mzdových nákladů, který dává detailní představu o jejich čerpání v plánovaném roce. Plán lidských zdrojů je možné během roku upřesňovat a vytvářet případné forecasty.

Subodul Lidské zdroje

Plánování počtu pracovníků se řídí jejich umístěním v podniku, pracovním zařazením a typem pracovního poměru (zaměstnanci, OSVČ, agenturní pracovníci). Může zcela nebo částečně vycházet z potřeb výroby, které jsou řešeny v modulu „Výroba a kapacity“ (VK). Počty pracovníků jsou obvykle plánovány na skupiny zaměstnanců vymezené pracovním zařazením, střediskem, typem pracovního poměru a kategorie pracovníků, nikoli na konkrétní zaměstnance. Pouze při nižším počtu zaměstnanců je možné uvažovat o plánování detailu konkrétních zaměstnanců.

 

Aplikace Reporting a analýzy – lidské zdroje

Lidské zdroje jsou příliš důležité na to, aby byly ponechány riziku vzniku přirozených lidských chyb. Vy máte možnost využít promyšlené nástroje pro tvorbu pokročilých sestav speciální aplikace „Reporting a analýzy – lidské zdroje“. Odpovídajících relevantních výsledků dosáhnete s využitím dat skutečnosti, plánu a případného forecastu. Data jsou poskytována ve formátu standardní sady panelů Analyser. Kromě pravidelného vykazování umožňují tyto panely získat informace na ad hoc dotaz.

 

Aplikace Plánování pracovního fondu

S touto aplikací budete jednoduše plánovat jednotlivé položky pracovního kalendáře, jako jsou např. kalendářní dny, svátky, soboty, neděle, počet dnů dovolené podle kolektivní smlouvy a denního pracovního fondu. Plán je celopodnikový a je základním kamenem pro stanovení pracovního fondu ve dnech a v hodinách. Bývá využíván pro výpočet
základních mezd, příplatků (např. za práci o sobotách a nedělích) a náhrad (např. náhrady za práci ve státní svátek).

Aplikace Plánování počtu pracovníků

Tu největší dřinu za vás při tvorbě plánu počtu pracovníků udělá aplikace „Plánování počtu pracovníků“. Dokáže se přitom řídit ohledem na střediska, typ pracovního poměru a kategorii pracovníků. Navíc umí pokrýt vaši potřebu různých způsobů plánování počtu pracovníků v závislosti na tom, zda se jedná o zaměstnance, smluvní zaměstnance, OSVČ nebo agenturní pracovníky. Ve výrobním podniku je při plánování počtu určité části pracovníků možné vycházet z plánovaných hodnot uložených v modulu „Výroba a kapacity“ (VK).

Subodul Mzdy

Ač jsou mzdy velmi citlivou a podstatnou součástí fungování každého podniku, BNS vám jejich plánování může značně zpříjemnit a zrychlit. Plánování mzdových nákladů postupuje po skupinách mzdových složek (základní mzda, pohyblivé složky, mimořádné odměny, příplatky, zákonné odvody …). Nástroje pro plánování sazeb na hodinu, resp. zaměstnance, případně pro stanovení příslušných procent mzdových složek, se řídí zvoleným způsobem plánování. Jestliže plánujete „od hodin“, nabízí submodul možnost zvolit počet hodin mzdových složek. Systém umožňuje zohlednit skutečnost, že podle pracovního zařazení (funkci a středisku) může být také části pracovníků mzdový náklad vyplácen jako příplatek a jiným jako náhrada. Při současné implementaci submodulu „Lidské zdroje“ může plánování vycházet z plánovaného pracovního fondu a počtu pracovníků.

 

Aplikace Reporting a analýzy – mzdy

Mzdové náklady tvoří významnou nákladovou položku, proto je výhodné mít k dispozici nástroje, které vám umožní mít je permanentně takzvaně pod drobnohledem. Aplikace Reporting a analýzy – mzdy“ vám poskytuje dostatek lehce uchopitelných nástrojů pro tvorbu pokročilých sestav. Využívá k nim data skutečnosti, plánu a případného forecastu, která jsou poskytována ve formátu standardní sady panelů Analyser. Kromě pravidelného vykazování umožňují tyto panely získat informace na ad hoc dotaz.

 

Aplikace Plánování mzdových nákladů

S představou o tom, kolik peněz bude třeba vynaložit na odměny pracovníkům, vám pomůže aplikace „Plánování mzdových nákladů“. Částky jednotlivých mzdových složek budou při tomto způsobu plánování reprezentovány finanční částkou bez jakékoli vazby na počty pracovníků, hodiny a sazby mzdových složek. Plán vzniká přímým zadáváním nákladů v kombinaci příslušných dimenzí, jako jsou středisko nebo mzdová složka.

 

Aplikace Plánování hodin podle mzdových složek

Každý je občas nemocný a potřebuje dovolenou. Někdy pracujeme o víkendu nebo přesčas. Pro řešení plánu s ohledem na tyto situace vám je k dispozici užitečná aplikace Plánování hodin podle mzdových složek“. S její pomocí sestavíte plán počtu hodin v závislosti na vybraných mzdových složkách ze skupin náhrad a příplatků. Aplikace je vhodná i pro plánování počtu hodin, které budou odpracovány agenturními (smluvními) pracovníky. Mzdové náklady jsou v tomto případě zastoupeny pouze základní hodinovou mzdou.

 

Aplikace Plánování sazeb podle mzdových složek

Ať už využíváte v podniku mzdových složek, kolik chcete, není třeba, abyste nad plánováním sazeb či procent trávili více času, než je skutečně nezbytné. Plánování bude podřízeno typu složky a může tak být zaměřeno například na sazbu základní mzdy (úkolová, měsíční, …), procento pohyblivých mzdových složek (prémie, osobní ohodnocení, …), sazbu mimořádných odměn (bonusy, …), sazbu příplatků (přesčasy, práce ve svátek, …). Řeší i náhrady (dovolená, nemoc, …) či sazbu ostatních mzdových nákladů (mateřská, odstupné, …), procento odvodů a sazbu ostatních sociálních nákladů (životní pojištění, …).