Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

7.3.3 Rozhodnutí a vyloučení / doplnění nákladových účtů

Znalostní báze

Popis - definice

Rozhodnutí o vyloučení / doplnění nákladových účtů

Do modelu hodnotových toků by měly vstupovat pouze náklady, přímo či nepřímo příčinně související se spotřebou vstupů do obchodních zakázek v období, pro které je model připravován.

Oproti nákladům, vykazovaným ve finančním účetnictví, může existovat řada typů nákladových položek, které, mohou-li hrát v ocenění produktů relevantní roli, musí být vyloučeny, nebo naopak doplněny (jde o situaci podobnou doplňování resp. vylučování nákladů z hlediska daňové uznatelnosti v daňovém přiznání za určité období). Provedená úprava odpovídá víceméně úpravě, prováděné v manažerském účetnictví při definici manažerského hospodářského výsledku.

Výukové texty

Korekce účetního pojetí nákladů při tvorbě modelu hodnotových toků

Při tvorbě nákladového modelu se vždy doporučuje vyřazení u těchto typů nákladových položek:

  1. Položky vzniklé v důsledku jednorázových nepředpokládaných událostí, tj. víceméně nahodile v míře přesahující běžné předpoklady a to tehdy, pokud jejich působení nebude pokračovat v delším období Např. nepředvídané válečné konflikty jsou většinou takovou jednorázovou událostí, pokud jde o přerušení přepravních cest, pak mohou působit jak krátkodobě (konkrétní zakázka byla dodána delší záložní cestou, ale opakování této situace už není pravděpodobné), tak i dlouhodobě (optimální cesta je na dlouhou dobu válečným konfliktem blokována) na zvýšení přepravních nákladů.
  2. Položky výdajů, které mají, přestože jsou vykázány jako náklady finančního účetnictví, ve své podstatě investiční charakter, tzn., jejich efekt bude převážně působit až na zakázky realizované v obdobích následujících po období, pro které je model sestavován. Navzdory skutečnosti, že podobné typy nákladových položek by ve finančním účetnictví neměly vůbec existovat, praxe účtování je z mnoha důvodů často odlišná – vždy je tedy nutno prověřit, čím se zabývají pracovníci marketingu, výzkumu a vývoje, středního a vyššího managementu apod., pokud jsou jejich mzdy účtovány v plném rozsahu jako náklady; jsou-li identifikovány práce investičního charakteru, je nutno také hledat další související položky v oblasti spotřeby materiálu, energie, paliv nebo služeb.

­

Naopak, v následujících oblastech by mělo být zváženo doplnění do modelovaných nákladů u těchto určitých nákladových položek:

  1. Rezervy nad rámec rezerv ve finančním účetnictví, vytvářené s ohledem na možnost výskytu mimořádných nákladových položek, pokud odpovídají míře aktuálně pro dané období předvídaného rizika a nejsou pokryty pojištěním (jde de facto o „interní pojištění“ s tvorbou interních pojistných fondů právě z takových rezerv, přiměřená výše by měla být stanovena metodami pojistné matematiky pro všechny relevantní hrozby v daném období – obchodní, technické, politické atd.).
  2. Amortizace nehmotných aktiv, která odpovídají aktivovaným výdajům v bodě 2 předchozího odstavce, a nachází se již fakticky ve stavu „uvedení do provozu“ – aktivně jakkoli působí zamýšleným způsobem na aktuální obchodní zakázky. Tato amortizace bude založena na poměru předpokládaného hodnotového efektu v aktuálním období k celkovém efektu (respektovaná, i když nepřesná praxe je předpokládat ve všech obdobích uplatnění stejného efektu, tj. praktikovat de facto obvyklý účetní odpis prostřednictvím odhadované doby využitelnosti – „morální životnosti“ příslušného nehmotného aktiva).
  3. Kladné i záporné korekce účetních odpisů a amortizací na jejich „manažerskou“ úroveň – tj. hodnotu co nejpřesněji odpovídající pro uvažované období faktickému ocenění předpokládané ztráty hodnoty aktiva.
  4. Dopočet odhadovaných skutečných finančních nákladů v případě financování vlastním kapitálem Tento krok hraje velmi významnou roli pro přesnost modelu, zároveň však musí být doprovázen změnou vnímání hospodářského výsledku, vykazovaného kalkulačním vzorcem: půjde o formu ekonomické přidané hodnoty (EVA), tj. přijatelný výsledek je již hodnota 0!.