Znalostní portál

Hledat na TD-ABC

8.8 Nástroje BNS pro metodu kalkulací TD-ABC

Znalostní báze

Modul Kalkulace metodou TD ABC

Tento modul umožňuje využít všech funkcí z modulů Variabilní náklady a Kalkulace a příspěvky a je navíc doplněn výpočtem kalkulací nepřímých nákladů metodou TD ABC. K rozpočtu nepřímých nákladů je použita metoda hodnotových toků, která je popsaná v kapitole 7. ­

­Aplikace Přiřazení nákladů k aktivitám

Cílem je přiřadit vstupní náklady (případně výnosy) jednotlivým firemním aktivitám. Hodnoty, které nemají alokaci ovlivnit, jsou přiřazeny na prvek „nealokovat“ (může jít např. o přímé náklady). Vstupní hodnoty nákladů a výnosů jsou pro skutečnost i plán přenášeny z modulu „Hospodářský výsledek“ (HV). Přiřazení je provedeno na základě specifického panelu, který v rutinním provozu vynucuje spuštění potřebné funkcionality. Ta na základě reálných vstupních dat a připravené struktury panelu provede nastavení pro zvolené období. Součástí jsou mechanismy, jež kontrolují, které vstupní kombinace nejsou přiřazeny (nebo byly přiřazeny více než jednou).

­

Aplikace Přiřazení driverů k interním a smíšeným výkonům

K rozpočtu nepřímých nákladů metodou TD ABC je zapotřebí stanovit drivery (klíče), pomocí kterých se budou náklady alokovat k aktivitám. Jedná se např. o počet zaměstnanců rozdělených na kategorie (dělník, technik, manažer), plochy dle procesů (výrobní, skladovací, kancelářské), normohodiny (výrobní, údržba). viz metodika popsaná v kapitole 7.1.3. Hodnoty driverů můžou být přenášený z jiných modulů BNS případně z externích zdrojů, nebo zapsány jako hodnoty v panelu BNS.

­

Aplikace Přiřazení parametrů k zákaznickým výkonům

Jedním z hlavních přínosů kalkulace metodou TD ABC je výpočet sazeb k zákaznickým výkonům jako je např. reprezentace společnosti, obchodní podpora, kooperační podpora atd. K tomu je zapotřebí stanovit parametry, pomocí kterých se vypočtou sazby např. čas spotřebovaný na vystavení obchodních zakázek, výrobních objednávek atd., viz metodika popsaná v kapitole 7.2.4. Hodnoty lze přenést z externího zdroje případně zadat přímo do specifických panelů přímo v BNS.

­

Aplikace výpočet sazeb

Sazby k interním a zákaznickým výkonům vypočítá systém metodou soustavy lineárních rovnic pomocí inverzní matice, viz. metodika popsaná v kapitole 7.1.4 Nákladové cykly. Základem pro výpočet je nastavení vzájemných vazeb mezi jednotlivými aktivitami – viz schéma níže. Jedná se o tzv. zacyklení, kdy např. informatika provádí výkony pro personalistiku a zároveň personalistika provádí výkony pro informatiku. Výsledkem výpočtu jsou sazby k jednotlivým aktivitám, např. u výrobního střediska to je vyjádřeno v Kč/hodinu, u skladu je to v Kč/m2, u obchodu je to v Kč/Obchodní případ atd.

Schéma – procesní vazby mezi aktivitami.

Aplikace Kalkulace úplných nákladů

Aplikace se stará o vlastní provedení přiřazení nepřímých nákladů k produktům na základě vypočtených sazeb k jednotlivým aktivitám na kalkulační jednici. Přímé náklady k jednotlivým produktům se přenesou z modulu Variabilní náklady. Výsledkem je kalkulace úplných nákladů na produkty podle zvoleného kalkulačního vzorce.

­

Aplikace Reporting a analýzy

Reporting prodejní kalkulace umožňuje přípravu pravidelných přehledů struktury nákladů na kalkulační jednici ve struktuře definovaného kalkulačního vzorce. Doplněním údajů o výnosech lze provádět analýzy rentability produktů a zakázek z různých pohledů agregace (zákazníci, odvětví, produktové skupiny atd.). Zpravodajství přitom odráží data vývoje v roce po měsících, od vybraného období, podle konkrétních ukazatelů, plnění plánu, struktury kalkulačního vzorce apod. Vše se odehrává v uživatelsky přívětivých formátech standardní sady panelů Analyser určených zejména k hodnocení procesů podnikového řízení. Kromě pravidelného vykazování výsledku hospodaření umožňují tyto panely poskytovat informace na ad hoc dotaz. Pro sestavení reportů lze rovněž využít manažerské dasboardy, kde lze na jednom panelu propojit data i z jiných modulů a doplnit komentáře k reportovaným výsledkům.

Ukázka – manažerské dashboardy